Naturen

Landskabet er morænelandskab også kaldet istidslandskab. Terrænet er meget kuperet og vanskeligt at dyrke. I de sidste 50 år har de 40 tønder land været ude af drift, men er blevet plejet gennem en vekseldrift af at stå ubenyttet hen, græsslet og kreaturgræsning. Det betyder, at den artsrige og karakteristiske overdrevsflora breder sig. Arealerne er fredet § 3 overdrev, fredskov og internationalt naturbeskyttelsesområde Natura 2000 og flere steder med en HNV-værdi på 9.

På Østbjerglund findes et varieret landskab med åbne græsarealer, vandhuller og løvtræshegn med blandt andet gamle avnbøg, som kun vokser vildt i den sydlige del af Danmark. Du finder også et rigt fugleliv med sortspætte og hvepsevåge. Råvildtbestanden er stor ligesom antallet af forskellige sommerfuglearter. I juni står markerne med majgøgeurt og hele året står de store løvtræer som majestætiske skulpturer.

Er du underviser, naturterapuet, biolog og interesseret i adgang til morænelandskab og urørt skov, så har du her muligheden for at leje dig ind. Vil du høre mere er du velkommen til at ringe.